top of page

Support local products _ Đồng hành cùng sản phẩm địa phương.

Đây là chương trình hỗ trợ thương hiệu địa phương được The good WE khởi xướng và đồng hành. Mỗi sản phẩm bán ra sẽ được trích lại 20% đóng góp vào Quỹ "Sân chơi cho em", xây dựng các sân chơi cho trẻ em vùng sâu vùng xa.  

bottom of page