top of page
Scholarship_edited.jpg

Về chúng tôi

The good WE - Cộng đồng phụ nữ và phát triển với những hoạt động kết nối, chia sẻ và đóng góp cho xã hội Việt Nam, đặc biệt quan tâm đến văn hóa và giáo dục để các thế hệ tương lai của Việt Nam có thể tự tin bước ra thế giới, trở thành những công dân toàn cầu với bản sắc riêng, thông qua việc cung cấp kiến thức, kết nối mạng lưới và hỗ trợ tận tâm.

Triết lý hoạt động của The good WE là sự cởi mở và tương trợ, hướng tới một Cộng đồng phụ nữ và phát triển hiểu biết, tinh tế và thấu cảm. 

Giá trị cốt lõi (Core values):

  • Chính trực (Integrity)

  • Kết nối (Networking)

  • Bao gồm (Inclusion)

"Chia sẻ giá trị, kiến tạo hạnh phúc”

bottom of page